Tjänster

Kvalitetsledning och kontroll

Kvalitetsledning och kontroll syftar båda till att säkerställa att projektet följer avtal, branschnormer, standarder och lagkrav.

Vi kan som kvalitetsledare bistå med att planera, styra, stödja, följa upp och fortlöpande avrapportera kvalitetsarbetet i projekt samt medverka till att erfarenheter från tillämpning av projektets kvalitetsarbete omsätts i det praktiska arbetet. Vi stöttar projektmedlemmarna i kvalitetsarbetet, säkerställer att tydliga rutiner finns för kvalitetssäkring av projektet samt att projektet arbetar i linje med framtagna mål.

Kontrollfunktionen åsyftar att genom en ökad närvaro och granskning på byggarbetsplatsen säkerställa kvalitén i utförandet. Genom att tidigt och löpande fånga upp brister och risker i produktionen kan följdverkningarna minimeras och kvalitetsnivån blir högre. Detta innebär en ökad trygghet för beställaren att slutresultatet håller upphandlad nivå.

Både kvalitetsledning och kontroll ska ses som ett komplement till uppdragen som byggledare, KA enligt PBL och besiktning. Att använda sig av kvalitetsledning och kontrollfunktion innebär en ökad trygghet för beställaren att projektet uppfyller ställda krav och mål.

 

Brick facade

Kontakt

Marcus Chavéus3

Marcus Chavéus

Byggprojektledare, VD

Referensprojekt, Kvalitetsledning och kontroll

Stockholmsledet 11 Lund