En fråga om att ha koll

Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Ett måste för att byggprojektet skall möta beställarens intentioner samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Gediget kunnande är ett måste för att kunna ta ansvar för hela eller delar av byggprojektet. Kunnande som bygger på erfarenhet från samtliga skeden från programhandling och kontakt med lämpliga projektörer och entreprenörer till projektavslut. Vårt arbetssätt gör det möjligt att skapa framförhållning och att ständigt vara beredd på nästa utmaning. Med andra ord att skapa en tydlig projektstruktur med beredskap även för det oväntade. Våra projektledare sammanställer tydliga underlag för konsult- och entreprenadupphandling. Det är ofta vi som skriver de administrativa föreskrifterna. Därefter tas anbud in som utvärderas i samråd med beställaren innan noggrannt formulerade avtal skrivs. För offentliga beställare gäller Lagen om Offentlig Upphandling. Projektledarna på HOAB har lång erfarenhet av projekt i offentlig regi och vet inte bara vad lagen säger utan också hur den skall tillämpas. Med en projektledare från HOAB får beställaren ökad kompetens och större trygghet.