Tjänster

Kalkyl

I de flesta projekt har ekonomin en högst central roll. Genom att från tidigt skede arbeta med kostnadsstyrning, skapas förutsättningar för ett genomförbart, effektivt och framgångsrikt projekt.

Vi kan utföra kalkyler på framtagna handlingar exempelvis som underlag för beslut om genomförande eller som jämförelse mot inkomna anbud. Kalkylarbete kan ske på många olika sätt och detaljeringsnivån kan variera, genom en tidig dialog om användningsområden kan vi skapa förutsättningar för en högre kalkylsäkerhet. Vi upprättar alternativkalkyler för att säkerställa att kostnadseffektiva val görs i projektet.

I tidiga skeden och speciellt i lite större eller komplexa projekt rekommenderar vi att man arbetar med Successiv kalkylering. Med hjälp av den kalkylmetoden arbetar man med delposter som ges min-, troligt- respektive max-värden. Alla delposter och projektrisker beaktas och simuleras genom en stor mängd iterationer. För att nyttja detta kraftfulla verktyg krävs både rätt programvara och kunskap, lyckligtvis besitter vi båda. Fördelen med succesiv kalkylering är att man redan i ett tidigt skede kan ta fram en lämplig budget för ett byggprojekt och löpande följa upp kostnader och risker i takt med projektets framdrift. Detta innebär att man kan ta välgrundade beslut i tidigt skede och markant öka sannolikheten för ett framgångsrikt projekt.

Brick facade

Kontakt

Ola Lidenmark

Ola Lidenmark

Byggprojektledare

Referensprojekt, Kalkyl

Stockholmsledet 11 Lund