Det börjar med en god idé

Rätt gjort från början märks på slutresultatet. En professionellt genomförd programhandling blir en bas för att utveckla beställarens tankar till ett byggprojekt som blir klart i rätt tid till rätt pris och med rätt kvalitet.

Beställaren vet vilka behov som finns, ungefär hur stor byggnaden skall vara, vilka installationer den skall innehålla och hur mycket det får kosta. Kort sagt kommer beställaren med en idé. Men innan denna kan förvandlas till en byggnad krävs en riskanalys. Går det att bygga på den aktuella marken? Är kalkylen rätt? Håller tidsplanen? Vilka andra faktorer kan påverka slutresultatet? Riskanalysen genomförs under programhandlingsskedet. Där går man igenom förutsättningarna för projektet och utreder lokalbehov, teknisk standard, tidplan och de ekonomiska ramarna. Programhandlingen blir ett viktigt beslutsunderlag som sätter kostnadsramarna och gör det möjligt att leda projektet i rätt riktning.