Tjänster

Kontroll

Kontrollfunktionen åsyftar att genom en ökad närvaro och granskning på byggarbetsplatsen säkerställa kvalitén i utförandet. Detta ska ses som ett komplement till uppdragen som byggledare, KA enligt PBL och besiktning.

Det finns tillfällen och projekt då det krävs utökade kontroller. Genom att tidigt och löpande fånga upp synpunkter. Fördelen är att följdverkningarna minimeras och kvalitetsnivån blir högre, detta innebär en ökad trygghet för beställaren att slutresultatet håller upphandlad nivå.

Brick facade

Kontakt

Marcus Chavéus3

Marcus Chavéus

Byggprojektledare, VD

Referensprojekt, Kontroll

Stockholmsledet 11 Lund