VISIONEN OM DET NYA JÄGERSRO BLIR ALLT VERKLIGARE!

Torsdagen den 22 oktober 2020 är en viktig dag i skrivningen om hur det nya Jägersro kom till. Ett positivt besked från Stadsbyggnadsnämndens tjänstemän om att godkänna Skånska Travsällskapets planförslag för området, resulterade i att förslaget kunde gå på samråd. Det vill säga hämta in information, önskemål och synpunkter från olika aktörer. Med det insamlade materialet som bas ska Malmö Stad samråda om detaljplaneförslaget med bl.a Länsstyrelsen, Lantmäteriet, kända sakägare och närboende.  Vad man bland annat ska ta ställning till är om planerna på att uppföra en anläggning med tävlings- och träningsbana, publik arena, polisrytteri, utbildning med hästinriktning, stall, hagar och ett större rekreationsområde, är förenliga med områdets lämplighet.

Stadsbyggnadsnämndens beslut om att låta planförslaget gå på samråd är en viktig signal om att planerna till sitt innehåll är klara, tydliga och fullständiga. Nästa viktiga moment i detaljplaneprocessen är Stadsbyggnadsnämndens granskning och beslut.

Illustrationer av Krook & Tjäder.

Nyhetsarkiv